Wyceniamy znaki towarowe, patenty, know-how, relacje klienckie, i inne dobra niematerialne dla potrzeb transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Stosujemy metody wyceny, zgodne z zawodowymi standardami, wymaganiami lokalnego prawa podatkowego oraz spójne z rozwiązaniami, zawartymi w Transfer Priceng Guidelines.

Preferujemy podejście rynkowe, ale w uzasadnionych przypadkach stosujemy także podejście dochodowe.