OECD opublikowało projekt do dyskusji usług o niskiej wartości dodanej. Planowane zmiany w rozdziale VII TPG (także projekt BEPS 10) zawarto w dokumencie  "Proposed modifications to Chapter VII of Tthe Transfer Pricing Guidelines Relating to LOW VALUE-ADDING INTRA-GROUP SERVICES"). 

Uwagi do dokumentu można składać do 14.01.2015 r., konsultacje odbędą się w dniach 19-20.03.2015 r. Dokument dostępny jest pod adresem

Temat istotny z punktu widzenia dokumentacji cen transferowych.

Często spotykamy się z tym problemem w przypadku projektowania modelu opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych w grupach kapitałowych, gdy np: zagraniczny właściciel znaku towarowego posiada w Polsce podmiot zależny, który lokalnie zarządza wszystkimi umowami licencyjnymi, zarówno zawartymi z  licencjobiorcami należącymi do  z grupy kapitałowej jak i z podmiotami niepowiązanymi.