OECD opublikowało w czerwcu pakiet dokumentów (narzędzi) Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (instrument 'MLI') w celu ułatwienia różnym krajom z wielu kontynentów wdrożenia wyników projektu Base Erosion and Profit Shifting w warunkach istniejących dość zróżnicowanych traktatów bilateralnych.

Jurysdykcje podatkowe 70 państw sygnowały dokument a wiele innych wyraziło intencję przyłączenia się do grona sygnatariuszy. Działanie to powinno przyczynić się do przeprowadzenia zmian zmian, pozwalających na ograniczenie zjawiska podwójnego opodatkowania.

Forum ekspertów JTPF (EU JOINT TRANSFER PRICING FORUM) wydało ostateczną wersję raportu dotyczącego zastosowania metody porównawczej dla potrzeb ustalania cen transferowych w krajach członkowskich EU "REPORT ON THE USE OF COMPARABLES IN THE EU".

Dkument koncentruje się na problematyce wyszukiwania danych porównawczych. Zawiera 8 rekomendacji szczegółowych, które obejmują:

  • schematy postępowania i dokumentowania procesu wyszukiwania danych porównawczych (formułowanie założeń analizy, analiza ilościowa, analiza jakościowa),
  • zasady traktowania danych porównawczych pozyskanych z transakcji wewnętrznych i zewnętrznych,
  • źródła informacji w EU,
  • dobór danych porównawczych na bazie analizy zidentyfikowanego przedziału wartości  i danych wielookresowych,
  • problematykę korygowania danych porównawczych w tym w kontekście czynnika geograficznego.

Dokument zasadniczo bazuje na zapisach TPG, pozwala natomiast na doprecyzowanie niektórych obszarów. Duzy nacis położony jest na dokumentowanie wyszukiwania danych porównawczych oraz uzasadnianie wszystkich istotnych kroków tego procesu a wiec na transparentność z punktu widzenia potrzeb dowodowych a także na spójność zastosowanej procedury i maksymalizację obiektywnego podejścia.

W naszej ocenie nie istnieją ogólnie rzecz ujmując silne i słabe cechy poszczególnych metod wyceny. Wszystko zależy od określonego przypadku i warunków informacyjnych. 

Należy brać pod uwagę przedmiot i cel wyceny, rodzaj i cechy transakcji, pola eksploatacji dóbr niematerialnych, role dóbr niematerialnych w procesie generowania wartości dodanej, portfel pozostałych rzeczowych i niematerialnych aktywów, strategię biznesowa itp.

OECD otrzymała i opublikowała odpowiedzi na zaproszenie do dyskusji w sprawie stosowania metody Profit Split w kontekście globalnego łańcucha wartości (dokument liczy ponad 500 stron) . Jako współautor opinii przesłanej w ramach naszego Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych uważam że opinie przekazane przez niektórych ekspertów są równie interesujące co rozbieżne w wielu bardzo istotnych kwestiach.  Świadczy to o skali problemu, który ma być zgodnie z planem rozwiązany w IV kwartale b.r. w postaci dokumentu końcowego. W dniach 19-20 marca odbędzie się w centrum konferencyjnym OECD w Paryżu konferencja mająca na celu kolejna wymianę poglądów i wspomożenie OECD w procesie wypracowania stanowiska możliwego do zaakceptowania przez władze podatkowe poszczególnych państw. 

W trakcie konferencji zorganizowanej przez Centrum Cen Transferowych "Łańcuch tworzenia wartości w kontekście TP" - pojawiały się pytania o metodę profit split w kontekście wyceny dóbr niematerialnych.

Pytania były o tyle zasadne że OECD odchodzi od promowania CUP, gdyż po dwóch latach prac zauważyło wreszcie że nie tylko dobra niematerialne nie są w praktyce porównywalne ale problem ten dotyczy także np: instrumentów kapitałowych i generalnie mówiąc podmiotów gospodarczych. Dostało się zatem benchmarkom, które jak rozumiem są teraz niemodne!. Oddalamy się zatem od metody porównawczej w podejściu rynkowym i tym się nie martwię, gorzej że zmierzamy dużymi krokami w kierunku metody DCF.